Privacy verklaring

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. VDBA Salarisverwerking B.V. respecteert de privacy van opdrachtgevers en andere betrokken personen. We behandelen deze gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u gebruik maakt van de diensten van VDBA Salarisverwerking B.V. en waarom we deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.


VDBA Salarisverwerking B.V. hanteert verschillende maatregelen om de privacy van uw data te waarborgen en uw persoonsgegevens te beschermen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de basis voor ons privacybeleid. De AVG duidt VDBA Salarisverwerking B.V. aan als ‘verwerker’, omdat onze dienstverlening erop gericht is om persoons-, salaris- en daaraan gerelateerde gegevens te verwerken voor opdrachtgevers, de verwerkingsverantwoordelijken. De AVG stelt eisen aan de vorm en inhoud van afspraken met opdrachtgevers en leveranciers.

VDBA Salarisverwerking B.V. is de besloten vennootschap VDBA Salarisverwerking B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4191 SE) Geldermalsen, aan Rijksstraatweg 32, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 51864665.

Alle gegevens die benodigd zijn voor het effectief en efficiënt verwerken van salarisadministraties van werknemers van onze opdrachtgevers. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden die wij, als verwerker in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke verrichten, kunnen verschillende soorten persoonsgegevens betrokken zijn. Welke dit zijn, is afhankelijk van de dienstverleningsovereenkomst en de daaraan gekoppelde verwerkersovereenkomst.Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?


Rechtsgronden
Het gebruik van de verzamelde informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent. Het gaat dan in ieder geval om opdrachtgevers van VDBA Salarisverwerking B.V. en om de arbeidsovereenkomsten die onze opdrachtgevers hebben met hun werknemers. Het verwerken van persoonsgegevens vindt dus plaats op basis van schriftelijke instructies van opdrachtgevers of de wet.

Doeleinden

  • de salarisverwerking van werknemers van opdrachtgevers effectief en efficiënt uitvoeren;
  • vaststellen of u in aanmerking komt voor bepaalde dienstverlening, services en aanbiedingen;
  • u voorzien van extra informatie die voor u van belang kan zijn;
  • onze dagelijkse bedrijfsbehoeften beheren, zoals betalingsverwerking en financieel accountmanagement, productontwikkeling, contractmanagement, websitebeheer, forummanagement, fulfillment, analyses, beveiliging en fraudebestrijding, corporate governance, rapportage en juridische compliance, en bedrijfscontinuïteit.


Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan VDBA Salarisverwerking B.V. in verband met de diensten van VDBA Salarisverwerking B.V., dan zullen deze persoonsgegevens niet gedeeld worden met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt.

VDBA Salarisverwerking B.V. kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft, dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van VDBA Salarisverwerking B.V. en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan VDBA Salarisverwerking B.V. derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) VDBA Salarisverwerking B.V. De informatie kan intern gedeeld worden. De werknemers van VDBA Salarisverwerking B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

We kunnen mogelijk ook persoonsgegevens verstrekken indien deze nodig zijn om de verkoop of overdracht van bedrijfsmiddelen mogelijk te maken, om onze rechten af te dwingen, onze eigendommen te beschermen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen te beschermen, of indien vereist voor externe (accountants)controles, compliance en corporate governancefuncties.

Ten slotte kan VDBA Salarisverwerking B.V. uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van VDBA Salarisverwerking B.V. verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. VDBA Salarisverwerking B.V. heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door VDBA Salarisverwerking B.V. worden verwerkt. VDBA Salarisverwerking B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoelang bewaart VDBA Salarisverwerking B.V. uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 7 jaar na afloop van het boekjaar van beëindiging van het contract of de laatste bewerking van de persoonsgegevens. Tenzij VDBA Salarisverwerking B.V. verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, dan hanteert VDBA Salarisverwerking B.V. de wettelijke bewaartermijnen.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VDBA Salarisverwerking B.V. of die van een derde partij.

Retourneren en verwijderen

Na beëindiging van de verwerkersovereenkomst kan VDBA Salarisverwerking B.V. alle gegevens op verzoek binnen redelijke termijn overdragen en/of verwijderen van de operationele systemen.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

VDBA Salarisverwerking B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Cookies

Via deze website kan VDBA Salarisverwerking B.V. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

We verzamelen mogelijk verschillende soorten gegevens met behulp van cookies en andere technologieën. We verzamelen bijvoorbeeld mogelijk gegevens over het apparaat waarmee u onze website bezoekt, uw besturingssysteem, browser, domein- en andere systeeminstellingen, de taal van uw systeem en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. Onze serverlogs bewaren mogelijk ook het IP-adres dat is toegekend aan het apparaat waarmee u met het internet bent verbonden. Een IP-adres is een uniek nummer, dat door apparatuur wordt gebruikt om elkaar te identificeren en onderling te communiceren op het internet. We verzamelen mogelijk ook gegevens over de website die u bezocht voordat u naar de website van VDBA Salarisverwerking B.V. kwam en de website die u na ons bezoekt.


Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens?

Indien u de gegevens wilt zien die bij VDBA Salarisverwerking B.V. over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@vdba-advisory.nl VDBA Salarisverwerking B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij VDBA Salarisverwerking B.V. op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat VDBA Salarisverwerking B.V. uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. VDBA Salarisverwerking B.V. zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien VDBA Salarisverwerking B.V. uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@vdba-advisory.nl.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.